อ.ชัยพฤกษ์ ผิวเรืองนนท์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท่านมีของประทานในการสอน การเทศนาที่ฟื้นฟู และการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร ปัจจุบัน ท่านดดำรงตำแหน่งรองประธาน HIM Thailand และเป็นศิษยาภิบาล คริสตจักรฮิมหาดใหญ่

Continue reading

ดร.ชูชาติ ไชยสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับ ปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) และศาสนศาสตร์โท (M-min) พระคริสตธรรมกรุงเทพฯ ปริญญาเอกสาขาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาระวินศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่านเป็นผู้มี ของประทานในการเป็นศิษยาภิบาล การบุกเบิกก่อตั้งและวางรากฐานคริสตจักร ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธาน HIM Thailand เป็นศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักร HIM Chiangmai และเป็นคณะกรรมการอำนวยการสหกิจคริสเตียนแห่ง ประเทศไทย

Continue reading

อ.กอบชัย – อ.นลินี จิราธิวัฒน์

อจ.กอบชัย จิราธิวัฒน์ จบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโททางด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก University of Notre Dame, USA และปริญญาโท MBA จาก University of Chicago, USA ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด และศิษยาภิบาลคริสตจักรฮิมกรุงเทพกิจการของพระคริสต์

Continue reading

อ.ยงยุทธ วิระพรสวรรค์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบริหารและปริญญาโทพระคัมภีร์หลักสูตร Master of Divinity ผ่านการอบรมด้านพระคัมภีร์และการพัฒนาผู้น าจากทั้งในและต่างประเทศ เช่น Southwestern Baptist Theological Seminary รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เคยมีบทบาทและประสบการณ์ในการรับใช้ในประเทศไทยกว่า 25 ปีใน ด้านการบุกเบิกก่อตั้งวางรากฐาน การเจริญเติบโต และการบริหารคริสตจักร รวมถึงการประกาศ การสร้างสาวก และการ พัฒนาผู้นำ ท่านเคยเป็นอาจารย์ในสถาบันพระคัมภีร์และร่วมให้การอบรมด้านการสร้างสาวกกับ ดร.บิลลี่ แฮงค์ และทีม IEA ทั้งในอเมริกาและประเทศไทย

Continue reading