พันธกิจและปรัชญาการรับใช้

พันธกิจ:

การทำพระมหาบัญชาให้สำเร็จโดยการประกาศ และสร้างสาวกที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเพื่อตั้งค ริสตจักรตามแบบพระคัมภีร์ในประเทศไทยและทั่ว โลกนี้

ปรัชญาการรับใช้:

1) เชื่อฟังพระมหาบัญญัติ และทำให้พระมหา บัญชา สําเร็จ

2) ประกาศข่าวประเสริฐในประเทศไทยและทั่วโลก นี้

3) คริสตจักรเป็นศูนย์กลางในการทำให้พระ ประสงค์นิรันดร์สําเร็จ

4) คริสตจักรต้องมีส่วนในการหาพันธกิจตั้งคริสตจักร

5) คริสเตียนทุกคนต้องผูกพันตัว และรับการ ปกคลุมฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรท้องถิ่น

 

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ได้ถูกออกแบบอย่างมีความหมาย ถึง พระคริสต์ผู้ทรงเป็นรากฐานของเรา และพลังความ รักของพระองค์ ในรูปแบบสัญลักษณ์

รูปปลา (Ichthus) และไม้กางเขน ซึ่งเป็นนิมิตของเรา เพื่อ นำสาห์นรักของพระเจ้าสู่ปลายแผ่นดินโลก โดย เราได้เห็นภาพของโลกถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน (4 ทวีป) เราคือผู้ส่งสาร สาวกขององค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งได้ แสดงเป็นสัญลักษณ์ของรัศมีของดวงอาทิตย์ 12 แฉก เมื่อรุ่งอรุณของวันใหม่ที่เปี่ยมด้วยความหวัง เพื่อทำให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสำเร็จ ' เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเป็นดวงตะวันและ เป็นโล่ พระยาห์เวห์ประทานความโปรดปรานและ เกียรติ....” สดด 84:11

สีเขียวเป็นตัวแทนความสดชื่นสดใหม่ และเป็นส่วน ประกอบของการหว่านการปลูก สีส้มคือความสว่าง แสดงถึงความหวังที่เจิดจ้าในการเริ่มต้นใหม่ การผสมผสานของสีสรรได้สะท้อนถึงหัวใจของเรา ที่นำการหว่านชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูไปยังทั่วทุก แห่งหน

อ.ชัยพฤกษ์ ผิวเรืองนนท์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท่านมีของประทานในการสอน การเทศนาที่ฟื้นฟู และการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร ปัจจุบัน ท่านดดำรงตำแหน่งรองประธาน HIM Thailand และเป็นศิษยาภิบาล คริสตจักรฮิมหาดใหญ่

ดร.ชูชาติ ไชยสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับ ปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) และศาสนศาสตร์โท (M-min) พระคริสตธรรมกรุงเทพฯ ปริญญาเอกสาขาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาระวินศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่านเป็นผู้มี ของประทานในการเป็นศิษยาภิบาล การบุกเบิกก่อตั้งและวางรากฐานคริสตจักร ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธาน HIM Thailand เป็นศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักร HIM Chiangmai และเป็นคณะกรรมการอำนวยการสหกิจคริสเตียนแห่ง ประเทศไทย

อ.กอบชัย – อ.นลินี จิราธิวัฒน์

อจ.กอบชัย จิราธิวัฒน์ จบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโททางด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก University of Notre Dame, USA และปริญญาโท MBA จาก University of Chicago, USA ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด และศิษยาภิบาลคริสตจักรฮิมกรุงเทพกิจการของพระคริสต์

อ.ยงยุทธ วิระพรสวรรค์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบริหารและปริญญาโทพระคัมภีร์หลักสูตร Master of Divinity ผ่านการอบรมด้านพระคัมภีร์และการพัฒนาผู้น าจากทั้งในและต่างประเทศ เช่น Southwestern Baptist Theological Seminary รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เคยมีบทบาทและประสบการณ์ในการรับใช้ในประเทศไทยกว่า 25 ปีใน ด้านการบุกเบิกก่อตั้งวางรากฐาน การเจริญเติบโต และการบริหารคริสตจักร รวมถึงการประกาศ การสร้างสาวก และการ พัฒนาผู้นำ ท่านเคยเป็นอาจารย์ในสถาบันพระคัมภีร์และร่วมให้การอบรมด้านการสร้างสาวกกับ ดร.บิลลี่ แฮงค์ และทีม IEA ทั้งในอเมริกาและประเทศไทย

หลักข้อเชื่อฮิมไทยแลนด์

1.พระคัมภีร์

เราเชื่อว่าพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ทุกคำในต้นฉบับนั้นพระเจ้าได้ดลใจให้มนุษย์เขียนขึ้นและทรงนำผู้เขียนโดยไม่มีข้อผิดผลาด จึงเป็นพระวจนะของพระเจ้า อันเป็นมาตราฐานสำหรับความเชื่อและการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อและเป็นแหล่งแห่งการสำแดงความจริงทุกประการ

2.พระเจ้า

เราเชื่อว่าพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิจนิรันดร์ และทรงเป็นผู้สร้างสิ่งสารพัดทั้งสิ้น มีพระองค์เดียว ทรงสำแดงพระองค์เป็นสามพระภาคคือ พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสามพระภาคนี้เท่าเทียมกันแม้มีหน้าที่แตกต่างกันแต่ร่วมกันสร้างในการช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาป

3.พระเยซูคริสต์

เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงปฎิสนธิโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างเหนือธรรมชาติ ถือกำเนิดมาจากมารีย์หญิง พรหมจารีย์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้อย่าง สมบูรณ์ และมนุษย์แท้อย่างสมบูรณ์ในเวลาเดียว ก็ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้นทรงสิ้นพระชนม์บนไม้ กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ และทรงคืนพระชนม์ ฝ่ายร่างกายจากความตายในวันที่สามเพื่อให้พระ ประสงค์ของพระบิดาสำเร็จในเรื่องความรอด เพื่อ คนทั้งปวงที่เชื่อจะรอดพ้นจากความบาป พระองค์ ทรงเสด็จลอยขึ้นสู่สวรรค์ทั้งร่างกายของพระองค์ ขณะนี้พระองค์สถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของ พระบิดาและวันหนึ่งในอนาคตจะเสด็จกลับมา ด้วยพระองค์เองอีกเป็นครั้งที่สองเพื่อสถาปนา อาณาจักรของพระองค์

4. พระวิญญาณบริสุทธิ์

เราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ ดลใจมนุษย์ให้สำนึกบาป และกระทำให้บังเกิดใหม่ สถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคน เพื่อให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ และทรงประทานของประทานแก่ผู้เชื่อทุกคนต่างๆ กัน เพื่อช่วยในการเนินชีวิต และรับใช้พระกายของ คริสตจักร เราเชื่อว่าของประทานทุกอย่างที่มีอยู่ใน พระคัมภีร์ยังมีอยู่ในคริสตจักร และควรได้รับการ ส่งเสริมให้ใช้เพื่อเสริมสร้างพระกาย การบัพติศมา ในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประสบการณ์ที่มักจะ เกิดขึ้นแยกจากประสบการณ์บังเกิดใหม่เพื่อฤทธิ์ เดชในการเป็นพยาน หมายสำคัญเบื้องต้นคือ การ พูดภาษาแปลก ๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้ พูดในชีวิตคริสเตียน ผู้เชื่อทุกคนต้องดำเนินชีวิต ที่นบนอบต่อพระคริสต์และยอมอยู่ใต้การควบคุม ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกคนจึงควรเต็มล้นด้วย พระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอในการดำาเนินชีวิตประจำ วัน

5. ทูตสวรรค์และวิญญาณชั่ว

เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์จำนวนมาก ทูตสวรรค์เหล่านี้ปราศจากบาปเมื่อถูกสร้าง แต่ลู ซิเฟอร์ได้ตั้งใจทำผิดบาปจึงกลายเป็นมารซาตาน ทูตสวรรค์บางส่วนที่ติดตามซาตานจึงกลายเป็น วิญญาณชั่ว ซาตานกำลังครอบครองโลกแห่งความ บาปนี้ แต่อย่างไรก็ตามมันไม่มีอำนาจเหนือพระเจ้า มันพยายามที่จะทำลายแผนการของพระเจ้าและ ชีวิตมนุษย์

6. มนุษย์

เราเชื่อว่ามนุษย์คู่แรกถูกสร้างมาโดยปราศจาก บาปในพระฉายของพระเจ้า แต่มนุษย์คู่แรกท่าบาป โดยความตั้งใจ ทำให้มนุษย์ทั้งปวงตกอยู่ใต้อำนาจ ความบาปและกระทำบาป มนุษย์ทุกคนจึงต้องได้ รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ มิฉะนั้น แล้วจะถูกลงโทษให้พินาศนิรันดร์ในนรก

7. ความรอด

เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถได้รับความรอด โดย ผ่านทางการรับพระคุณของพระเจ้า ด้วยความเชื่อ และวางใจในพระเยซูคริสต์ รับการไถ่บาปของ พระองค์ มิใช่โดยความดีที่เขาทำ ความเชื่อและ ความวางใจในพระคริสต์อย่างแท้จริงย่อมหมาย ถึงการมีท่าทีกลับใจจากบาป และในที่สุดแสดงผล ของการกลับใจใหม่ด้วยชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

8. คริสตจักร

เราเชื่อว่าคริสตจักรสากลประกอบด้วยคนที่เชื่อ วางใจในพระคริสต์ทั่วโลก ทุกยุค ทุกสมัยรวมกัน เป็นพระกายพระคริสต์ โดยมีคริสตจักรท้องถิ่นเป็น ที่สร้างผู้เชื่อให้เติบโตสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์ คริสตจักรท้องถิ่นประกอบด้วยผู้เชื่อที่มาอยู่รวม กันในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง มีการประชุมเพื่อนมัสการ ฟังคำสอนซึ่งเป็นพระวจนะเป็นประจำ มีการ สามัคคีธรรมร่วมกันกับพี่น้องในคริสตจักร มีการ เป็นพยาน การร่วมพิธีมหาสนิทและการอธิษฐาน เป็นต้น โดยปกติคริสเตียนทุกคนต้องเป็นสมาชิก ของคริสตจักรท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง

9. พิธีบัพติศมาและมหาสนิท

เราเชื่อว่าพิธีบัพติศมาต้องปฏิบัติโดยวิธีจุ่มกายลง มิดน้ำ เพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์การตาย การฝังและ การกลับคืนชีพของพระคริสต์ ผู้ที่จะรับบัพติศมา ต้องเป็นผู้ที่เชื่อวางใจในพระคริสต์โดยการบังเกิด ใหม่แล้วเท่านั้น พิธีมหาสนิทเป็นพิธีที่ผู้เชื่อระลึก ถึงพระเยซูคริสต์ และพระราชกิจของพระองค์ ซึ่ง คริสเตียนถือปฏิบัติเสมอจนกว่าพระเยซูจะเสด็จ กลับมา

10. การรักษาโรค

เราเชื่อว่าพระเจ้ามีพระประสงค์จะรักษาคริสเตียน ที่ป่วยไข้ ยกเว้นในเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดให้ เราจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์ คริสตจักรจึงถือ ปฎิบัติตามพระบัญชาของพระคริสต์ที่สั่งให้สาวก รักษาคนเจ็บให้หายโรค โดยการอธิษฐานขอการ บำาบัดรักษาผ่านฤทธิ์เดชการอัศจรรย์ของพระองค์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเราเชื่อว่าพระเจ้าปรารถนา จะรักษาโรคของเรา เราจึงไม่ปฏิเสธการรักษา ผ่านแพทย์และยารักษาโรคด้วย ยิ่งกว่านั้นเราเชื่อ ว่าการรักษาโรคของพระเจ้าโดยปกติเกิดขึ้นทันที ทันใดแต่ในบางเวลาพระองค์มีพระประสงค์ในการ รักษาโรคอย่างค่อยเป็นค่อยไป

11. การประชุมนมัสการ

เราเชื่อว่าคริสเตียนต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิต วิญญาณและความจริง การนมัสการเป็นเรื่องของ การเห็นคุณค่าของพระเจ้า จึงต้องมีการแสดงออก ของท่าทีในใจที่ถูกต้องต่อพระเจ้า ดังนั้น การ แสดงออกใด ๆ ที่อยู่ในกรอบพระคัมภีร์ช่วยเรา เข้าใกล้พระเจ้า ตลอดจนมีความปรารถนาและเห็น คุณค่าในการนมัสการพระเจ้า ควรได้รับการส่ง เสริมและสนับสนุน ดังนั้นรูปแบบในการนมัสการ จึงควรมีลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งที่ปรากฏในพระ คัมภีร์ทั้งหมด เช่น การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ นมัสการ การใช้เครื่องดนตรีในการนมัสการ การ มีบรรยากาศเป็นอิสระอย่างอยู่ในระเบียบในการ แสดงออกของการนมัสการของแต่ละบุคคล การใช้ ของประทานในที่ประชุมเป็นต้น

12. การพิพากษานิรันดร์

เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนจะเป็นขึ้นมาจากความ ตายฝ่ายร่างกายในวันสุดท้าย คนที่เชื่อจะอยู่กับ พระเจ้า ในสวรรค์เต็มไปด้วยพระพรนิรันดร์ ส่วน คนที่ไม่เชื่อจะได้รับการพิพากษาและรับโทษนิรัน ดร์ในนรก