อ.ชัยพฤกษ์ ผิวเรืองนนท์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท่านมีของประทานในการสอน การเทศนาที่ฟื้นฟู และการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร ปัจจุบัน ท่านดดำรงตำแหน่งรองประธาน HIM Thailand และเป็นศิษยาภิบาล คริสตจักรฮิมหาดใหญ่