ดร.ชูชาติ ไชยสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับ ปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) และศาสนศาสตร์โท (M-min) พระคริสตธรรมกรุงเทพฯ ปริญญาเอกสาขาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาระวินศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่านเป็นผู้มี ของประทานในการเป็นศิษยาภิบาล การบุกเบิกก่อตั้งและวางรากฐานคริสตจักร ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธาน HIM Thailand เป็นศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักร HIM Chiangmai และเป็นคณะกรรมการอำนวยการสหกิจคริสเตียนแห่ง ประเทศไทย