“อวดกันวันพระคริสต์” (ฟีลิปปี 2:16-18)

เทศนาโดย อ.ชัยพฤกษ์ ผิวเรืองนนท์

Preaching by Ps.Chaiyapruck Piwruangnont

อวดกันวันพระคริสต์

Be proud in the day of Christ

ฟีลิปปี 2:16-18 Philippians 2:16-18

1.สิ่งที่อวด(16ก) 1.Thing to pride(16a)

2.ความหวังในการอวด(16ข) 2.Hope to pride(16b)

2.1ภาพนักกีฬา 2.1Image of athlete

2.2ภาพคนทำงานทอผ้า 2.2Image of weaver

3.การลงทุนเพื่อจะได้อวด(17-18) 3.Labor to pride(17-18)

Post a comment