ผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงพอพระทัย กจ. 20 The servant who please God Acts 20 1.สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง 1.Build a strong team 2.สร้างคริสตจักรด้วยพระคัมภีร์อย่างเต็มที่ 2.Build a doctrinally sound church 3.ชีวิตที่เป็นแบบอย่างในการรับใช้ 3.Lead by example สามารถรับชมและรับฟัง คำเทศนา คำสอน คำสอนพิเศษ จาก องค์กรคริสตจักรฮิมไทยแลนด์ ผ่านช่องทาง ดังนี้

Continue reading

เทศนาโดย อ.ชัยพฤกษ์ ผิวเรืองนนท์ Preaching by Ps.Chaiyapruck Piwruangnont อวดกันวันพระคริสต์ Be proud in the day of Christ ฟีลิปปี 2:16-18 Philippians 2:16-18 1.สิ่งที่อวด(16ก) 1.Thing to pride(16a) 2.ความหวังในการอวด(16ข) 2.Hope to pride(16b) 2.1ภาพนักกีฬา 2.1Image of athlete 2.2ภาพคนทำงานทอผ้า 2.2Image of weaver 3.การลงทุนเพื่อจะได้อวด(17-18) 3.Labor to pride(17-18)

Continue reading