เทศนาโดย อ.ชูชาติ ไชยสมบัติ “จากนาซาเร็ธสู่โกละโกธา” 1.ประกาศแผ่นดินของพระเจ้า 2.ห่วงใยดูแลผู้อื่น(มก.1:30-34) 3.ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า(มก.14:36)

Continue reading

เทศนาโดย อ.ชัยพฤกษ์ ผิวเรืองนนท์ Preaching by Ps.Chaiyapruck Piwruangnont อวดกันวันพระคริสต์ Be proud in the day of Christ ฟีลิปปี 2:16-18 Philippians 2:16-18 1.สิ่งที่อวด(16ก) 1.Thing to pride(16a) 2.ความหวังในการอวด(16ข) 2.Hope to pride(16b) 2.1ภาพนักกีฬา 2.1Image of athlete 2.2ภาพคนทำงานทอผ้า 2.2Image of weaver 3.การลงทุนเพื่อจะได้อวด(17-18) 3.Labor to pride(17-18)

Continue reading