คำเทศนา “จากนาซาเร็ธสู่โกละโกธา” (มก.1:14-15มก.1:30-34)

เทศนาโดย อ.ชูชาติ ไชยสมบัติ “จากนาซาเร็ธสู่โกละโกธา”

1.ประกาศแผ่นดินของพระเจ้า

2.ห่วงใยดูแลผู้อื่น(มก.1:30-34)

3.ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า(มก.14:36)

Post a comment