อ.ชัยพฤกษ์ ผิวเรืองนนท์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท่านมีของประทานในการสอน การเทศนาที่ฟื้นฟู และการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร ปัจจุบัน ท่านดดำรงตำแหน่งรองประธาน HIM Thailand และเป็นศิษยาภิบาล คริสตจักรฮิมหาดใหญ่

ดร.ชูชาติ ไชยสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับ ปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) และศาสนศาสตร์โท (M-min) พระคริสตธรรมกรุงเทพฯ ปริญญาเอกสาขาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาระวินศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่านเป็นผู้มี ของประทานในการเป็นศิษยาภิบาล การบุกเบิกก่อตั้งและวางรากฐานคริสตจักร ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธาน HIM Thailand เป็นศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักร HIM Chiangmai และเป็นคณะกรรมการอำนวยการสหกิจคริสเตียนแห่ง ประเทศไทย

อ.กอบชัย – อ.นลินี จิราธิวัฒน์

อจ.กอบชัย จิราธิวัฒน์ จบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโททางด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก University of Notre Dame, USA และปริญญาโท MBA จาก University of Chicago, USA ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด และศิษยาภิบาลคริสตจักรฮิมกรุงเทพกิจการของพระคริสต์