ผู้รับใช้ที่พระเจ้าพอพระทัย

ผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงพอพระทัย กจ. 20 The servant who please God Acts 20

1.สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง 1.Build a strong team

2.สร้างคริสตจักรด้วยพระคัมภีร์อย่างเต็มที่ 2.Build a doctrinally sound church

3.ชีวิตที่เป็นแบบอย่างในการรับใช้ 3.Lead by example

สามารถรับชมและรับฟัง คำเทศนา คำสอน คำสอนพิเศษ จาก องค์กรคริสตจักรฮิมไทยแลนด์ ผ่านช่องทาง ดังนี้